กิจกรรมโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 4 มกราคม เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองมหาสารคามจัด

โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นปรานเปิดการอบรม มี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน และมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทสมนตรีเมืองมหาสารคาม นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย ณ.ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม