กิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม”