การประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา นายมาศ โพธิ์สูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และรับทราบผลการดำเนินการจัดการศึกษาประจำปี 2561