โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวม ประจำปี 2561

ที่วัดนาควิชัย เมื่อวันที 9 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฺฎิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวม ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าวด้วย