โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พบปะนักเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนางวิมาลา จงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในกิจกรรม ณ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา