โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พบปะนักเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิต ประจำปี 2561 โดยมีนางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย