โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 09.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นางฉวี แก้วกล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ , นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ตามที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานไว้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทำความสะอาดจากบริเวณถนนนครสวรรค์ช่วงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถึงหอนาฬิกา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เกิดความสะอาดสวยงาม และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งนี้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มี พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโครงการ ฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้