โครงการค้นหา คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และภาวะผิดปกติทางสายตาด้านอื่นๆ สุขแน่ แค่มองเห็น ปี 3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวพบปะผู้ตรวจคักรองการมอลเห็น ภายใต้“ โครงการค้นหา คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และภาวะผิดปกติทางสายตาด้านอื่นๆ สุขแน่ แค่มองเห็น ปี 3” โดยมีนางจันทร์ดี เจริญสิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายถนอม รัตนมุลตรี ปรานสภาเทศบาล นายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ , นายบัณฑิตย์ สาคะรัง สมาชกกสภาเทศบาล ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย