อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 09.30 น นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วม อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ณ หอประชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม