อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสู่อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล ฯ นายสุมิตร สมศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 7 โรง และ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย