อบรมประเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบจำหน่ายอาหารและยกระดับมาตฐานแผงจำหน่ายอาหารของตลาดโตรุ่ง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นพ. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายก นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2561 (การประเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบจำหน่ายอาหารและยกระดับมาตฐานแผงจำหน่ายอาหารของตลาดโต้รุ้ง)