สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 10.00 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯพร้อม รองปลัดเทศบาลฯ และ คณะกรรมการสนับสนุนได้จัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่นเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561.โดยมี นายพรเลิศ ทิพย์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม.ณ.ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม