ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 11.00 น.นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะกรรมการทำงานสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล นายสังวาลย์ มาตย์แท่น หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางพรรณี ตั้งกุลบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นางสุดาวรรณ จิตรสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองการศึกษา นางโสพนา ศรีหารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนางสาวนภาพรรณ ทวยภา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมตรวจสอบ ทั้งนี้นางพัชรี ภูนาคพันธ์ุ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา