รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย

ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา เมื่อวันที่ 29 มกราคม เวลา 14.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นางวิมาลา จงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ , นางณัฐริยา โยมไทสง ผู้อำนวยการส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข รับมอบวัสดุทางการแพทย์และเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย จากนายประเสริฐ ครองยุติ อสม.ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2 เพื่อสมทบเข้ากองบุญ กองทุนเอื้ออาทร คนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน