มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นพ. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดีอน กรกฎาคม ณ วัดศรีีสวสัดิ์