พิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เพื่อทำการย้ายศาลไปชั่วคราว

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบพิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เพื่อทำการย้ายศาลไปชั่วคราว เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดนางใยคลองสมถวิล และวงเวียนอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ปฐมพ่อเมืองผู้ก่อตั้งมหาสารคาม….ครับ