ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสันตรันต์ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารการงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับตัวแทนเทศบาลตำบลบรบือ ตัวแทนเทศบาลตำบลโคกพระ ตัวแทนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้  สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อชี้แจงขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ผลการจัดทำแผนแม่บทและร่างการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น พร้อมเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และพิจราณาทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น