ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

20181011105533468.pdf