การประชุมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)

เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้รับแจ้งจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ในการตรวจสอบฟื้นที่ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิควิชาการและประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม