การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม