การประชุมนำเสนอนโยบายและแผนของเมืองสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ รศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมนำเสนอนโยบายและแผนของเมืองสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ จากทีมที่ปรึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก และบริษัทSouth pole Thailand โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดัวย