มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในฐานะพนักงนเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบอนุญาติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

377f731166b19a59c203ad54a5c61597.pdf