แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 
  • 011.pdf

    041.pdf

    สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - คำอธิบายประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล

         - การอบรมพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561

         - แผนการจัดการองค์ความรู้

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี