สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางทองมี สวมสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณภาภัช โลมเมือง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

นางโสพนา ศรีหารัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางอรุณวดี บุญดาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริขวัญ สุวรรณธาดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร มาจันแดง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนราวดี กิติศิริภัทร

นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ

นายเพิ่มเกียรติ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาลขำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางศรีอัมพร วรวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางธัญชนก บุตรวงษ์ มาร์ติน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายปริญญา สุขชารี

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวเมธินี กตะสิลา

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ มาตย์งามเมือง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวเมยานี พวงประโคน

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา ศรีคง

นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา สุบัติคำ

นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ

นางสาวนิชาพัฒน์ ม่วงทา

แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ

นางสาวสินีนาถ เสาวรัจ

เภสัชกร ปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์ คำหงษา

พนักงานขับรถยนต์

นางบุหงา คำสีแก้ว

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นางสาวภควดี อินทรสมหวัง

พนักงานจ้าง

นางสาวชุติการญจน์ ตรีเดช

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นางสาวธนิดา คำหงษา

พนักงานจ้าง

นางทองล้อม พลหาญ

พนักงานจ้าง

นางสาวธัญญธร โคตรสาร

พนักงานจ้าง

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ลอ

พนักงานจ้าง

นางพิมพ์จรัส บุรีแสง

พนักงานจ้าง

นางกาญจนา ชุมอภัย

พนักงานจ้าง

นางสาวชมนภัส รัตนวรรณ

พนักงานจ้าง

นายพร้อม นกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายจิรวัฒน์ หรัญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเกียรติ ตุ้มทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพนธ์ แก้วเนตร

พนักงานขับรถยนต์