สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข

นางทองมี สวมสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณภาภัช โลมเมือง

นักวิชาการสุขาภบาลชำนาญการ

นางโสพนา ศรีหารัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรุณวดี บุญดาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัชกิจ สมศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการร

นางศิริขวัญ สุวรรณธาดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชรินทร มาจันแดง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศุภรดา รัตนพันธุ์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายเพิ่มเกียรติ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาลขำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางศรีอัมพร วรวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวีระพงษ์ คำหงษา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววราภรณ์ อันสา

พนักงานจ้าง

นางสาวเบญญภา อภินันทศรี

พนักงานจ้าง

นางสาวกฤติกา แต้มทอง

พนักงานจ้าง

นางสาวมนัสศรี เกษรี

พนักงานจ้าง

นางบุหงา คำสีแก้ว

พนักงานจ้าง

นางสาวภควดี อินทรสมหวัง

พนักงานจ้าง

นางสาวชุติการญจน์ ตรีเดช

พนักงานจ้าง

นางสาวพัชราพรรณ จันสม

พนักงานจ้าง

นางสาวธนิดา คำหงษา

พนักงานจ้าง

นางทองล้อม พลหาญ

พนักงานจ้าง

นางสาวธัญญธร โคตรสาร

พนักงานจ้าง

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ลอ

พนักงานจ้าง

นางพิมพ์จรัส บุรีแสง

พนักงานจ้าง

นางกาญจนา ชุมอภัย

พนักงานจ้าง

นางสาวชมนภัส รัตนวรรณ

พนักงานจ้าง

นายพร้อม นกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายจิรวัฒน์ หรัญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเกียรติ ตุ้มทอง

พนักงานขับรถยนต์

นานิพนธ์ แก้วเนตร

พนักงานขับรถยนต์