สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางทองมี สวมสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณภาภัช โลมเมือง

นักวิชาการสุขาภบาลชำนาญการพิเศษ

นางโสพนา ศรีหารัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางอรุณวดี บุญดาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริขวัญ สุวรรณธาดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพัชรินทร มาจันแดง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศุภรดา รัตนพันธุ์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายเพิ่มเกียรติ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาลขำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางศรีอัมพร วรวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวีระพงษ์ คำหงษา

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้าง

นางสาวเบญญภา อภินันทศรี

พนักงานจ้าง

นางสาวกฤติกา แต้มทอง

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นางบุหงา คำสีแก้ว

พนักงานจ้าง

นางสาวภควดี อินทรสมหวัง

พนักงานจ้าง

นางสาวชุติการญจน์ ตรีเดช

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

นางสาวธนิดา คำหงษา

พนักงานจ้าง

นางทองล้อม พลหาญ

พนักงานจ้าง

นางสาวธัญญธร โคตรสาร

พนักงานจ้าง

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ลอ

พนักงานจ้าง

นางพิมพ์จรัส บุรีแสง

พนักงานจ้าง

นางกาญจนา ชุมอภัย

พนักงานจ้าง

นางสาวชมนภัส รัตนวรรณ

พนักงานจ้าง

นายพร้อม นกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายจิรวัฒน์ หรัญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเกียรติ ตุ้มทอง

พนักงานขับรถยนต์

นานิพนธ์ แก้วเนตร

พนักงานขับรถยนต์