กองกิจการสภา

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายสุขสรร อนุแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นางณัฐฑิตญา คำหงษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวปิยะดา แสนผุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน